Đào tạo đại học

CTĐT Quốc tế Sinh học

01/03/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 162 tín chỉ Trong đó   - Khối kiến thức chung: 38 tín chỉ - Khối kiến thức theo lĩnh vực: 6 tín chỉ - Khối kiến thức theo khối ngành: 28 tín chỉ - Khối kiến thức theo nhóm ngành: Bắt buộc: Tự chọn: 41 tín chỉ 29 tín chỉ 12/21 tín...

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học

26/02/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Công nghệ sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 138 tín chỉ Trong đó   - Khối kiến thức chung: 28 tín chỉ - Khối kiến thức theo lĩnh vực: 6 tín chỉ - Khối kiến thức theo khối ngành: 28 tín chỉ - Khối kiến thức theo nhóm ngành: Bắt buộc: Tự chọn: 34 tín chỉ 28 tín chỉ 6/21 tín chỉ - Khối...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""