CTĐT Quốc tế Sinh học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Sinh học

Chuyên ngành vi sinh vật học

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

162 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

38 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

41 tín chỉ

29 tín chỉ

12/21 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

49 tín chỉ

27 tín chỉ

9 tín chỉ

13 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2403

Vi sinh vật học

3

2.

BIO 3417

Thực hành vi sinh vật học

3

3.

BIO 3409

Vi sinh vật y học

3

4.

BIO 3436

Vi rút học cơ sở

3

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""