CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngành: Sinh học                     

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ

- Khối kiến thức cở sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ

                      + Bắt buộc: 18 tín chỉ

                      + Lựa chọn: 21 tín chỉ/ 42 tín chỉ

- Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

I.

Khối kiến thức chung

7

1

Triết học (Philosophy)

3

2

Tiếng Anh cơ bản (General English)

4

II.

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

39

II.1

Các học phần bắt buộc

18

3.

Tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes)

3

4.

Phân loại sinh học (Biosystematics)

3

5.

Sinh học phân tử tế b o (Molecular Cell Biology)

3

6.

Đa dạng sinh học và bảo tồn (Biodiversity and Conservation)

3

7.

Sinh lý sinh hoá vi sinh vật (Physiology and Biochemistry of Microorganisms)

3

8.

Công nghệ sinh học vi sinh vật (Microbial Biotechnology)

3

II.2

Các học phần lựa chọn

21/42

9.

Virut học (Virology)

3

10.

Sinh lý học phân tử (Molecular Physiology)

3

11.

Cơ sở sinh thái học vi sinh vật và ứng dụng (Microbial Ecology: Fundamentals and Applications)

3

12.

Vi sinh vật học phân tử (Molecular Microbiology)

3

13.

Truyền tải tín hiệu ở vi sinh vật (Microbial Signaling)

3

14.

Hóa sinh học thực nghiệm (Experimental Biochemistry)

3

15.

Chu trình tế bào (Cell cycle)

3

16.

Công nghệ protein tái tổ hợp (Recombinant Protein Technology)

3

17.

Sinh học nấm (Fungal Biology)

3

18.

Vi sinh vật học môi trường (Environmental Microbiology)

3

19.

Cải biến di truyền vi sinh vật (Genetic Engineering of Microorganism)

3

20.

Công nghệ lên men (Fermentation Technology)

3

21.

Các bệnh nhiễm trùng (Infectious Diseases)

3

22.

Bệnh học thực vật (Plant Pathology)

3

III.

Luận văn thạc sĩ

18

23.

Luận văn thạc sĩ (Master’s Thesis)

18

Tổng cộng

64

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""