CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

--------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Sinh học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

136 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

31 tín chỉ

25 tín chỉ

6/18 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

43 tín chỉ

22 tín chỉ

12 tín chỉ

9 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2204

Vi sinh vật học

3

2.

BIO 2244

Vi sinh vật học ứng dụng

3

3.

BIO 3213

Vi sinh vật y học

3

4.

BIO3250

Cơ sở vi sinh vật học phân tử

3

5.

BIO 3097

Sinh học vi nấm

3

6.

BIO3001

Vi sinh vật học công nghiệp

2

 

----------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Tài năng sinh học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

166 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

33 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

2 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

36 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

43 tín chỉ

31 tín chỉ

12/33 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khóa luận tốt nghiệp

52 tín chỉ

26 tín chỉ

12 tín chỉ

14 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2503

Vi sinh vật học

4

2.

BIO 2044

Vi sinh vật học ứng dụng

3

3.

BIO 3213

Vi sinh vật y học

3

4.

BIO3214

Cơ sở vi sinh vật học phân tử

3

5.

BIO 3097

Sinh học vi nấm

3

6.

BIO 3436

Vi rút học cơ sở

3

 

----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Sinh học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

162 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

38 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

41 tín chỉ

29 tín chỉ

12/21 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

49 tín chỉ

27 tín chỉ

9 tín chỉ

13 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2403

Vi sinh vật học

3

2.

BIO 3417

Thực hành vi sinh vật học

3

3.

BIO 3409

Vi sinh vật y học

3

4.

BIO 3436

Vi rút học cơ sở

3

 

--------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ sinh học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

138 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

34 tín chỉ

28 tín chỉ

6/21 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

42 tín chỉ

21 tín chỉ

12 tín chỉ

9 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2204

Vi sinh vật học

3

2.

BIO 3313

Vi sinh vật học và xử lý môi trường

3

3.

BIO 3314

Di truyền học vi sinh vật

3

4.

BIO 2216

Vi rút học cơ sở

3

5.

BIO 3315

Di truyền học vi sinh vật

3

6.

BIO 3315

Công nghệ sinh học vacxin

3

7.

BIO 3316

Vi sinh vật học thực phẩm

3

8.

BIO 3317

Enzym vi sinh vật

3

9.

BIO 3330

Vi sinh vật y học

3

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""