Đào tạo

CTĐT tài năng

01/03/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Tài năng sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 166 tín chỉ Trong đó   - Khối kiến thức chung: 33 tín chỉ - Khối kiến thức theo lĩnh vực: 2 tín chỉ - Khối kiến thức theo khối ngành: 36 tín chỉ - Khối kiến thức theo nhóm ngành: Bắt buộc: Tự chọn: 43 tín chỉ 31 tín chỉ 12/33 tín chỉ -...

Bài viết liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""