CTĐT tài năng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Tài năng sinh học

Chuyên ngành vi sinh vật học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

166 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

33 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

2 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

36 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

43 tín chỉ

31 tín chỉ

12/33 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khóa luận tốt nghiệp

52 tín chỉ

26 tín chỉ

12 tín chỉ

14 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2503

Vi sinh vật học

4

2.

BIO 2044

Vi sinh vật học ứng dụng

3

3.

BIO 3213

Vi sinh vật y học

3

4.

BIO3214

Cơ sở vi sinh vật học phân tử

3

5.

BIO 3097

Sinh học vi nấm

3

6.

BIO 3436

Vi rút học cơ sở

3

Bài viết liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""