TS. Phạm Thanh Hiền

Nghiên cứu viên

Email: phamthanhhien@hus.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng nghiên cứu: Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm, cải biến và phục hồi môi trường

Quan trắc, phân tích, đánh giá sự phân bố và biến đổi của các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường. Sự phơi nhiễm, chuyển hóa, tích tụ và tác động của các hợp chất POPs đối với sinh vật…….………(xem thêm)

Hiển thị tất cả kết quả cho ""