TS. Phạm Đức Ngọc

Giảng viên

Email: ngoc46a@yahoo.com

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Quá trình đào tạo:

  • 2005: Cử nhân Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN
  • 2008: Thạc sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • 2011: Nghiên cứu sinh, Đại học Osaka, Nhật Bản
  • 2014: Tiến sỹ Vi sinh vật học, Đại học Osaka, Nhật Bản

Các môn học tham gia giảng dạy:

  • Vi sinh vật học cở sở
  • Virus học cơ bản
  • Vi sinh vật học phân tử
  • Vi sinh vật học ứng dụng

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh đa năng ứng dụng trong nông nghiệp và xử lý môi trường

Các công trình khoa học tiêu biểu:

1. Tao XuanVu, Ha HongVu, Giang ThuNguye, Hien ThuVu, Linh Thi Dam Mai, Duc-NgocPham, Diep HongLe, Huy QuangNguyen, Van-TuanTran., 2019. A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system revealed the influence of nitrogen sources on the function of the LaeA regulator in Penicillium chrysogenum. Fungal Biol. Vol 123, Issue 11, p830-842

2. Vui Thi Hoang, Diem Huong Hoang, Ngoc Duc Pham, Hanh My Tran, Ha Bui, Tien Anh Ngo., 2018.  Hydrogen production by newly isolated Clostridium species from cow rumen in pure- and co-cultures on a broad range of carbon sources. AIMS Energy. 6(5): 846–865

3.  Nguyen KT, Ho QN, Do LTBX, Mai LTD, Pham DN, Tran HTT, Le DH, Nguyen HQ, Tran VT., 2017. A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World J Microbiol Biotechnol. Vol 33, Number 6, Page 1

4.  Lennon JT, Nguyễn-Thùy D, Phạm TM, Drobniak A, Tạ PH, Phạm NÐ, Streil T, Webster KD, Schimmelmann A., 2016. Microbial contributions to subterranean methane sinks. Geobiology. Vol 15, p254-258

5. Thanh VN, Thuy NT, Chi NT, Hien DD, Ha BT, Luong DT, Ngoc PD, Ty PV., 2016.  New insight into microbial diversity and functions in traditional Vietnamese alcoholic fermentation. Int J Food Microbiol. Vol 232, p15-21

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""