Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ sinh học

Chuyên ngành vi sinh vật học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo

138 tín chỉ

Trong đó

 

- Khối kiến thức chung:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

6 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

28 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

Bắt buộc:

Tự chọn:

34 tín chỉ

28 tín chỉ

6/21 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

42 tín chỉ

21 tín chỉ

12 tín chỉ

9 tín chỉ

2. Các môn học do Bộ môn Vi sinh vật học đảm nhiệm

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

BIO 2204

Vi sinh vật học

3

2.

BIO 3313

Vi sinh vật học và xử lý môi trường

3

3.

BIO 3314

Di truyền học vi sinh vật

3

4.

BIO 2216

Vi rút học cơ sở

3

5.

BIO 3315

Di truyền học vi sinh vật

3

6.

BIO 3315

Công nghệ sinh học vacxin

3

7.

BIO 3316

Vi sinh vật học thực phẩm

3

8.

BIO 3317

Enzym vi sinh vật

3

9.

BIO 3330

Vi sinh vật y học

3

Hiển thị tất cả kết quả cho ""